čtvrtek 9. října 2014

Jaroslav Sovinský: Giuseppe Verdi: MACBETH (základní vstupní informace před přenosem z MET)


V sobotu 11. října 2014 bude zahájena další sezóna (v případě ČR již sezóna osmá) přímých přenosů z newyorské Metropolitní opery. Zahajovacím představením bude dílo G. Verdiho (1813-1901), vsazené do ponuré atmosféry Skotska v polovině 11. století, opera (melodramma) o čtyřech dějstvích, Macbeth. Libreto napsal italský libretista Francesco Maria Piave (1810 – 1876) za spoluúčasti italského básníka a libretisty Andrea Maffeiho (1798 – 1885) na základě stejnojmenné divadelní hry Williama Shakespearea (1564 - 1616) z let cca 1599 - 1606.  Premiéra Verdiho opery se uskutečnila 14. března 1847 ve Florencii (v Teatro della Pergola). Později, skoro po dvaceti letech, Verdi operu přepracoval (úpravu libreta provedl F. M. Piave); premiéra přepracované verze (s dodatky, dalšími úpravami a přikomponovaným baletem) se uskutečnila (ve francouzštině) 21. dubna 1865 Paříži (v Théâtre Lyrique). V přenosu z Metropolitní opery bude (podle informace přímo z MET), uvedena pařížská verze, bez baletu, zpívaná v italštině (premiéra současného nastudování, které bude přenášeno, se konala 22. října 2007; režie Adrian Noble).

Libreto opery viz zde:
- v italštině, angličtině a španělštině: http://www.operafolio.com/list_of_opera_libretti.asp
- v italštině, angličtině a němčině: http://www.opera-guide.ch/opera.php?id=387&uilang=de

Osoby a hlasové obory:

Duncan, král Skotska (němá role); Macbeth (baryton) a Banquo /též Banco/ (bas), generálové v armádě krále Duncana; Lady Macbeth, Macbethova žena (soprán); Macduff, skotský šlechtic, thén z Fife (tenor); Malcolm, Duncanův syn (tenor); Fleance, Banquův syn (němá role); dvorní dáma Lady Macbeth (mezzosoprán); lékař (bas); Macbethův sluha (bas); vrah (bas); herold (bas); první zjevení - hlava v přilbě (bas, uváděn i baryton); druhé zjevení - dítě potřísněné krví (soprán); třetí zjevení - dítě s korunou, nesoucí mladý stromek (soprán); Hekaté, bohyně noci (němá role/baletní role); sbor: čarodějnice, královi poslové, skotští šlechtici a uprchlíci, vrahové, angličtí vojáci, bardi, vzdušní duchové, zjevení. Balet čarodějnic a vzdušných duchů. Odehrává se v polovině 11. století ve Skotsku, začátek IV. dějství na hranici Skotska a Anglie.

Zpracováno podle webové stránky věnované operní tvorbě: http://www.opera-guide.ch/opera.php?id=387&uilang=de

Obsah:
podle anglické verze z níže uvedené stránky (s přihlédnutím k dalším zdrojům):
http://www.metopera.org/metopera/season/synopsis/macbeth

I. dějství: Skotsko v polovině 11. století. V lese se shromáždí čarodějnice a rozprávějí o svých rejdech. Ozve se zvuk bubnu a čarodějnice správně usuzují, že nablízku je Macbeth (generál v armádě krále Duncana). Macbeth přichází spolu s Banquem, rovněž generálem v králově armádě. Oba příchozí, kteří právě svedli vítěznou bitvu, se zajímají, co jsou tyto bytosti zač. Čarodějnice odpoví pozdravem: Macbetha zdraví jako théna (šlechticko-správní titul ve středověkém Skotsku) z Glamisu a théna z Cawdoru a jako krále Skotska. Banquo si všimne, že je Macbeth kvůli většbě rozechvělý, a ptá se čarodějnic na vlastní budoucnost. Dozví se, že bude nižším než Macbeth, a přesto větším: nebude králem, ale otcem králů. Čarodějnice zmizí a generálové přemítají nad záhadnými slovy, co vyslechli. Tu přicházejí královi poslové a sdělují Macbethovi, že byl králem jmenován thénem z Cawdoru. Macbeth oponuje: vždyť tento titul má svého držitele. Dozví se však, že byl dotyčný odsouzen a bude popraven. Macbeth přemítá o tom, že část věštby se tak naplnila. Ale má ho čekat trůn! Tu cítí, že jej naplňuje hrůza a klade si otázku, odkud pochází podivná myšlenka na krev. Vždyť osud mu nabízí korunu a on přitom po ní ruku nenatáhne! Banquo, který vidí, jak vidina trůnu naplňuje Macbetha pýchou, vyjádří své obavy: často nám zlý duch řekne pravdu a zradí nás, a my, prokleti, jsme zanecháni nad jámou, pro nás vykopanou! A poslové dumají nad tím, proč Macbeth přijal zprávu chladně a neprojevil radost. Když pak všichni odejdou, objeví se čarodějnice a prohlásí, že vyčkají naplnění osudu, a prorokují, že Macbeth se k nim vrátí a dozví se další věštbu.

Na Macbethově hradě pročítá Macbethova žena, Lady Macbeth (dále „Lady“), dopis, v němž jí manžel líčí naplnění části proroctví čarodějnic, a to, že se má stát králem. Lady má muže za ctižádostivého, toužícího po velikosti. Dokáže být však též zavilým? Vždyť cesta za mocí je naplněna zločiny! A přeje si, aby se muž již vrátil; ona mu dodá odvahu, aby se zmocnil toho, co mu bylo určeno! Vejde sluha a oznámí, že k nim večer zavítá král a spolu s ním dorazí i její muž. Když sluha odejde, Lady je představou, že zde král zůstane na noc, rozechvěna a odhodlaně dumá nad vražedným záměrem. Tu se objevuje její manžel a oznamuje, že brzy přijde král a odjede zítra. Lady naznačí, že zítřka se král již nemá dočkat. Macbeth, nejprve překvapen, její úmysl chápe, ale váhá. Co když to nevyjde? Lady ho ujistí, že pokud se zbaví váhavosti, vše se zdaří! Tu se zde objevuje král s doprovodem a oba manželé mu vzdají hold.

Když všichni odejdou, zůstane jen Macbeth. Má za to, že vidí dýku, rukojetí otočenou k němu. Pokud se mu to jen nezdá, ať se dá dýka uchopit! Tu se dýka vydává dále před něj a Macbeth zvažuje, zda ji má následovat, a takto i záměr, který již sám stvořil ve své mysli. Všimne si, že dýka je zbrocena krví. Tu dýka zmizí a Macbeth si uvědomí, že vše byly jen výplody jeho představivosti. Nakonec se však rozhodne a vydá se do králových pokojů. Vejde Lady, s obavou, že by se mohl král před útokem probudit. Tu se objeví její muž a oznámí jí, že vše je dokonáno a zajímá se o to, kdo spí ve vedlejší komnatě. Dozví se, že králův syn. Nato dá najevo zděšení nad tím, čeho se právě dopustil. Cítí, že bude pronásledován výčitky svědomí. Lady se ho snaží upokojit, příliš se jí však nedaří. Když se Macbeth na její pokyn zdráhá potřísnit královou krví jeho strážce, aby podezření padlo na ně, udělá to Lady sama a pak svého muže, plného obav, odvede pryč. Objeví se Banquo se šlechticem Macduffem, thénem z Fife, kterého král pověřil, aby ho vzbudil. Macduff jde splnit úkol a Banquo přemítá o zlých znameních, které se objevily této noci. Tu se vrátí zděšený Macduff, který zjistil, co se stalo. Ani to není schopen Banquovi vypovědět; Banquo jde tedy na místo činu a Macduff svolá lidi z hradu. Přikvapí králův syn Malcolm, Macbeth se ženou a služebnictvo. Banquo jim zjeví, že král byl zavražděn. Přítomní jsou zděšeni. Macbeth se ženou zděšení předstírají a připojují se k ostatním k prosbě nebesům, aby byl vrah zničen.

II. dějství: Lady rozmlouvá se svým mužem, který se stal králem, avšak vyhýbá se jí a je stále ponořen hluboko ve svých myšlenkách. Snaží se ho uklidnit: čin, který byl spáchán, je nevratný. Duncanův syn uprchl do Anglie a je považován za otcovraha. Macbeth má však další starosti: Banquo se má stát otcem králů. Budou tedy jeho synové vládnout? To pro ně Duncan zemřel? Pak si však uvědomí, že i když jsou Banquo a jeho syn naživu, nejsou nesmrtelní; a usoudí, že bude třeba prolít další krev. Ještě této noci. Když se ho žena ptá, zda bude pevným v tom, co zamýšlí, Macbeth dá najevo, že osud Banqua se naplnil a odejde. Lady pak vyjádří přání, aby noc skryla vrahovu ruku, a ujistí sama sebe, že další zločin je nezbytný. Ten, komu byl prorokován trůn, padne, a jejich trůn, k němuž se mocně upíná její touha, tak bude konečně zabezpečen. 

Stranou od Macbethova hradu se sejdou vrahové, které poslal Macbeth, aby zabili Banqua. Když se Banquo objeví se synem Fleancem, vrahové se skryjí. Banquo pak synovi řekne, že je třeba, aby odtud uprchli; trápí ho totiž zlé předtuchy věštící neštěstí. A jedné noci, temné, jak je tato, byl proboden jeho pán, Duncan! Když pak nastane vrahy plánovaný útok, vybídne Banquo syna k útěku. Sám je vrahy zabit a Fleance prchá, pronásledován jedním z vrahů.

Macbeth se ženou pořádají na hradě slavnost, na níž se shromáždili rytíři a dámy; přítomen je i Macduff. Když je Lady manželem požádána o přípitek na počest hostí, vyhoví: přeje vládu radosti a lásce, smutek a nenávist ať pominou. Přítomní se k ní připojují. Nato přistoupí k Macbethovi jeden z vrahů a král se od něj dozví, že Banquo byl zabit, avšak jeho syn uprchl. Lady přistoupí k muži a ptá se, proč je stranou od radostí slavnosti. Macbeth odpoví, že chybí Banquo, onen chrabrý muž, který by měl být zde, v kruhu těch, kteří patří k nejváženějším v zemi. Nato chce zaujmout Banquovo místo, tu však spatří Banquova ducha, který na něj vrhá vyčítavý pohled. Král je zděšen a žádá ducha, který je viditelný jen jemu, ať neříká, že to byl on (kdo se dopustil onoho vražedného činu), a aby vůči němu netřepal svou krvavou kšticí! Přítomní mají za to, že král je nemocen a chtějí odejít. Lady je prosí, aby zůstali, že to pomine. A kárá svého muže za jeho jednání. Ten však dále zděšeně hovoří s oním zjevením a nakonec se hroutí. Zjevení zmizí, král se uklidní, prosí hosty o odpuštění a žádá o další přípitek, věnovaný nepřítomnému Banquovi. Lady opět vyhoví, a kromě radosti a lásky velebí i Banqua, pýchu Skotska. Tu se však opět objeví onen duch; král si přeje, aby ducha pohltila Země! Pak se snaží dát najevo, že se ho nebojí, avšak nakonec ho žádá, aby šel od něj pryč; a opět se hroutí. Zjevení zmizí. Když se král sebere, prohlásí, že si onen duch po něm žádá krve. Bude ji mít! A je připraven se opět vydat k čarodějnicím, aby se o budoucnosti dozvěděl více. Lady má svého muže za zbabělce. To jen jeho strach si vytváří přízraky! Vždyť mrtví se nevracejí! Přítomní jsou tím, co viděli, zděšeni. Jejich král se leká přízraků. Mají za to, že je jejich země pelechem zločinců. A Macduff je rozhodnut zemi, jíž vládne prokletá ruka, opustit.      

III. dějství: v temné jeskyni se za bouře sešly čarodějnice a oddávají se svým čárům. Vyhledá je Macbeth a ptá se po svém osudu. Čarodějnice vyhoví. Zjeví se hlava v přilbě a nabádá krále, aby se měl na pozoru před Macduffem. Král prohlásí, že se tak potvrdila podezření, jež se mu již donesla, a chce znát více. Zjeví se dítě potřísněné krví a řekne mu, že může prolévat krev a být krutý: žádný člověk zrozený z ženy mu neublíží. Macbeth pomyslí na to, že Macduffa nechá na živu, ale rychle myšlenku zapudí a pro Macduffa má jen smrt. Neboť tak bude mít na trůně více klidu. Tu se zjeví dítě s korunou, které zvěstuje, že bude nepřemožitelným, dokud proti němu nevykročí Birnamský les. Macbeth je nadšen: lesem nelze pohnout. Chce ještě vědět, zda Banquovi potomci někdy nastoupí na trůn. Čarodějnice ho nabádají, aby se neptal, ale když král naléhá, vyhoví. Macbeth spatří osm za sebou jdoucích králů a nakonec přichází Banquo se zrcadlem v ruce, v němž jsou vidět noví králové. Macbeth je zděšen a s mečem útočí na duchy. Pak přestane, neboť si uvědomí, že zjevení nejsou živá. Na jeho dotaz, zda budou tito Banquovi potomci žít, je čarodějnicemi utvrzen, že ano; načež se jej zmocní mdloby. Když se probere, čarodějnice zde již nejsou; setkává se s Lady, jíž vypráví, co se dozvěděl, včetně toho, co se týkalo Banquových potomků. Lady má zprávu o vládě oněch potomků za lživou a svolává na ně smrt. Král souhlasí a prohlásí, že Macduffův hrad bude vypálen a jeho žena a děti zemřou. Lady připomíná, že zemřít musí Banquův syn a Macbeth prohlásí, že bude prolita krev všech jejich nepřátel. A oba svorně volají po pomstě!    

IV. dějství: na hranici Skotska a Anglie naříkají uprchlíci ze Skotska, ovládaného Macbethovou krutovládou, pro utlačovanou vlast. Je zde i Macduff, který běduje pro svou ženu a děti, zahubené tyranem. Prosí nebesa, aby mohl tyranovi stanout tváří v tvář; pokud mu tyran unikne, nechť je Macbethovi otevřena jejich milosrdná náruč. Tu se objevuje Malcolm s mnoha anglickými vojáky a ptá se, kde jsou a jaký že les to zde roste. Dozví se, že Birnamský les. Nato nařídí, že si má každý ulomit větev, kterou ponese před sebou a bude se za ní skrývat. A všechny volá do boje za osvobození vlasti. Přítomní se k němu s nadšením přidávají.   

V noci čeká dvorní dáma Lady s lékařem, aby spatřili Lady, o níž je známo, že náměsíčně bloudí po hradě. Když se Lady objeví, lékař si všimne jejích doširoka otevřených očí; od dvorní dámy se však dozví, že Lady přesto nic nevidí. Tu si Lady počne třít ruce; lékař se ptá dvorní dámy, proč tak Lady činí, a dozví se, že má Lady za to, že si umývá ruce. Sama Lady ve svých slovech naznačí, že má na rukou skrvnu od lidské krve, ta však nechce zmizet, ať se ji sebevíc snaží smýt. A připomene si Duncanovu vraždu, smrt Macduffovy ženy, jeho dětí a Banqua. Lékař a dvorní dáma dají najevo své zděšení a prosí nebesa, aby k ní byla milosrdná.   

Macbeth se dozvěděl, že na něj táhnou útočníci s pomocí Angličanů. Spoléhá však na proroctví, které mu sdělily čarodějnice. Buď zvítězí a posílí své postavení, nebo bude navždy odstraněn. Přesto však cítí, jak v jeho nitru život vysychá a přemítá o tom, že soucitu, úcty a lásky, ani klidu ve stáří se nedočká. A místo laskavých slov na náhrobním kameni se dočká jen kleteb. Tu mu dvorní dáma oznamuje, že královna zemřela. Král přijme zprávu nevzrušeně: „Život… Co to znamená? Je to pohádka vyprávěná ubohým bláznem: vítr a zvuk, které neznamenají nic.“ Pak mu vojáci oznamují, že se hýbe Birnamský les. Král zvolá, že proroctví jej oklamalo. A chápe se zbraně, volaje své muže do boje.

Macduff, který míří s útočníky proti Macbethovi, jim velí, aby odhodili větve, za nimiž se skrývají, chopili se zbraní a následovali jej. Po chvíli se Macduff střetne s Macbethem, který při tom prohlašuje, že žádný z ženy zrozený jej nemůže zabít. Macduff odvětí, že on zrozený nebyl; byl vyříznut z mateřského lůna. Poté se vzdalují a pokračují v boji. Když pak všechny boje ustanou, ozve se volání ohlašující vítězství. Přichází Malcolm, následovaný anglickými vojáky a lidem, a hledá Macbetha. Macduff mu hlásí, že ho probodl, a Malcolma zdraví co krále. Přítomní se k němu připojují, oslavují Macduffa jako hrdinu, který zabil tyrana, a obracejí se k nebesům s díkůvzdáním za osvobození vlasti.

1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

Metropolitan Opera House
October 11, 2014 Matinee


HD Transmission


MACBETH {103}
Giuseppe Verdi--Francesco Maria Piave/Andrea Maffei

Macbeth.................Zeljko Lucic
Lady Macbeth............Anna Netrebko
Banquo..................René Pape
Macduff.................Joseph Calleja
Malcolm.................Noah Baetge
Lady-in-Attendance......Claudia Waite
Physician...............James Courtney
Manservant..............Christopher Job
Duncan..................Raymond Renault
Fleance.................Moritz Linn
Murderer................Richard Bernstein
Herald..................Seth Malkin
Warrior.................David Crawford
Bloody Child............Ashley Emerson
Crowned Child...........Jihee Kim

Conductor...............Fabio Luisi

Production..............Adrian Noble
Designer................Mark Thompson
Lighting designer.......Jean Kalman
Choreographer...........Sue Lefton
TV Director.............Gary Halvorson